Allemansrätten

Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla genom allemansrätten. Vi kan njuta av land, hav och ö med härliga dofter från blommor och tång. Höra fågelsång och uppleva blommande havsängar. Höra ljudet från vågor som kluckar mot land och tystnaden som breder ut sig mot horisonten.

Vi måste också vara varsamma med naturen. Vi måste visa hänsyn till andra människor och mot djur. 

För att vårda vårt arv, vill vi lämna naturen i bättre skick när vi lämnar den – än när vi kom. Det gäller att; Inte störa – Inte förstöra!

Hemfriden

Att gå, jogga, rida och åka skidor över annans mark är tillåtet – om du inte skadar gröda, skogsplantering eller liknande. Men du får inte utan lov passera över eller vistas på privat tomt. Det är hemfridsbrott. Tomten som inte alltid är inhägnad, är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred – ”hemfridzonen”. Är huset skyddat från insyn kan du passera ganska nära, men helst inte närmare än 10 meter.

Camping

Slå upp ett tält ett eller två dygn är tillåtet på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus du vill tälta, ju större risk att du stör någon och desto större anledning är det att be markägaren om lov. Hur länge du kan tälta beror på omständigheterna. Alldeles utanför en tomt är det högst olämpligt att tälta ens en natt utan lov. För båt gäller detsamma, läs mer längre ner.

Det går inte att reservera en lägerplats för sig själv. Man får inte hindra en annan paddlare, båtägare att slå läger på den plats man befinner sig på.

Vår natur är känslig och för att undvika slitage bör alla grupper med fler än 10 personer avtala om lägerplatser med markägare vid övernattning. 

Uppmärksamma de lokala föreskrifterna som kan inskränka din rätt att campa, förtöja din båt och ställa upp din båt, bil, husbil eller husvagn.

Att färdas i skog och mark

Det är förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motorfordon i terrängen eller på vägar som är avstängda för motortrafik. Sådana vägar kan vara markerade med skylten ”Förbud mot trafik med motordrivet fordon” eller ”Enskild väg”.

Uppmärksamma de lokala föreskrifterna som kan inskränka din rätt att parkera och ställa upp din husbil eller husvagn. Mer information finner du på respektive kommuns hemsida.

Där det inte finns inskränkningar genom naturreservat, Natura 2000 område och liknande eller lokala föreskrifter kan du parkera omedelbart intill vägen. Tänk på att ställa bil och husvagn så att de inte hindrar någon att komma fram eller blir en fara för trafiken.

Du får passera inhägnade områden bara du inte skadar stängsel eller skrämmer djuren. Grindar måste du stänga ordentligt så att boskap inte kommer lös. Naturligtvis får du inte klättra över stängsel till en tomt.

Eldning

Att göra upp eld är bara tillåtet när det inte är den minsta fara för brand. Vid torka kan allmänt eldningsförbud gälla. För uppdatering om eldningsläget läs på respektive kommuns hemsida eller på; https://www.msb.se
Du kan även ladda ner appen Brandrisk Ute.

En eld skall släckas ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till skadestånd om elden sprider sig.

Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och det ger fula sår i naturen som inte kan repareras.

Bad och båt

Du får bada, förtöja din båt ett eller två dygn och gå iland överallt, utom vid tomt och där någon myndighet särskilt har förbjudit tillträde, t ex till skydd för fågellivet eller andra inskränkningar. Här gäller samma regler som för tältning.

Att ro, segla, paddla eller köra motorbåt på annans vatten är tillåtet. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex. fartbegränsningar och tysta zoner, tillträdesförbud eller förbud mot vattenskidåkning. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt.

Användning av vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter.

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter  

2 § Vattenskotrar får användas endast i allmän farled och i sådana vattenområden som avses i 3 § första stycket. Förordning (2004:607). 
3 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden i länet, utöver allmänna farleder, som vattenskotrar får användas i….. 
3 b § Den som framför en vattenskoter skall anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan. Förordning (2004:607).

Efter en EU-dom använder sig inte polisen av lagrummet ovan men de kan i stället ingripa med stöd av Sjölagen

20 kap 3 § Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg* färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter.
*Vattenskoter räknas som fartyg.

Källor: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen.html och http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19931053.htm

Tag med skräpet

Har du tältat eller haft picknick ute i skog och mark måste du städa efter dig. Allt skräp du tagit med ut på havet, skall du ta med i land.
Det är förbjudet att skräpa ner.

Ställ aldrig soppåsar bredvid en full papperskorg, sopsäck, container eller toalett. Vilda djur river sönder dem och drar ut skräpet. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur. Plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren äter dom. Tag gärna med en extra sopsäck när du är ute och tag med skräp som flutit i land med vinden och havets kraft. Tillsammans gör vi skärgården finare!

Plocka blommor och bär

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Du får inte plocka ostron. Det betraktas som skadegörelse eller stöld. Naturligtvis får du inte fälla växande träd och buskar.

Du får plocka vilda bär och blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. Ta reda på, hos t.ex. Länsstyrelsen, vilka växter som är fridlysta på den plats där du är.

Håll hunden i koppel

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada.

Var uppmärksam på att det finns djur som getter, får, kor, hästar et c på vissa öaa och de brukar vara mer skygga och rädda för hundar och människor. Släpp därför inte lös din hund på en ö, när du exempelvis förtöjer, innan du har koll på läget.

Inte störa – Inte förstöra. 
Detta är huvudregeln i allemansrätten.

Läs mer på www.naturvardsverket.se